Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie

96-300 Żyrardów
ul. Stanisława Moniuszki 15
Telefon/Fax: 46 855-45-14 / 46 855-33-40
e-mail: mlodek@vp.pl

 • DANE PODSTAWOWE
 • Nazwa placówki: Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie
  Adres: ul. Stanisława Moniuszki 15, 96-300 Żyrardów
  Telefon/Fax:46 855-45-14 / 46 855-33-40
  Adres e-mail: mlodek@vp.pl
  Adres strony internetowej: www.mlodek.pl
  NIP 838-13-13-561
  Regon 750411774
  publiczna placówka wychowania pozaszkolnego prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego
  Organ prowadzący: Powiat Żyrardowski

RODO. Dane osobowe. Ochrona danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 t.j.)

Administratorem danych przetwarzanych w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie jest: Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie 96-300 Żyrardów ul. Stanisława Moniuszki 15 Telefon/Fax: 46 855-45-14 / 46 855-33-40 e-mail: mlodek@vp.pl

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Jaromir Dylewski Telefon 22 3500140 e-mail: jaromir.dylewski@inbase.pl

Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych. Placówka co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Placówka nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. Placówka nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Placówki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych dla umów zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą
Klauzula informacyjna dla pracowników
Klauzula informacyjna dla rodziców wychowanków


Polityka prywatności. Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty np. Twój adres IP, nazwa przeglądarki czy typ systemu operacyjnego.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany naszej polityki prywatności Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie, bez informowania o tym użytkowników.

Wykaz ewidencji i rejestrów:

1.Sprawy uczniowskie:
- ewidencja wychowanków
- rejestr wypadków wychowanków
- dzienniki zajęć

2.Sprawy pracownicze:
- ewidencja osobowa
- ewidencja umów-zleceń
- rejestr wypadków
- ewidencja zwolnień lekarskich
- rejestr wydanych zaświadczeń o akceptacji na stopień awansu nauczyciela.

3. Sprawy administracyjne:
- ewidencja pieczęci i pieczątek
- ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej
- książka kontroli zakładu
- ewidencja umów
- księga inwentarzowa
- księga druków ścisłego zarachowania.


WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Organy placówki:

Dyrektor, Kierownicy

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

Samorząd Wychowanków

Mienie Młodzieżowego Domu Kultury

Budynek placówki: 785,2 m2

Plac: 3150 m2

Tereny zielone: 2100 m2

Oświadczenie majątkowe Dyrektora