Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie

96-300 Żyrardów
ul. Stanisława Moniuszki 15
Telefon/Fax: 46 855-45-14 / 46 855-33-40
e-mail: mlodek@vp.pl

 • Redakcja
Sławomir Nalej
telefon: 46 855-45-14
e-mail: slawomirnalej@wp.pl

DANE PODSTAWOWE

 • Nazwa placówki: Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie
  Adres: ul. Stanisława Moniuszki 15, 96-300 Żyrardów
  Telefon/Fax:46 855-45-14 / 46 855-33-40
  Adres e-mail: mlodek@vp.pl
  Adres strony internetowej: www.mlodek.pl
  NIP 838-13-13-561
  Regon 750411774
  publiczna placówka wychowania pozaszkolnego prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego
  Organ prowadzący: Powiat Żyrardowski

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce.

RODO. Dane osobowe. Ochrona danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 t.j.)

Administratorem danych przetwarzanych w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie jest: Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie 96-300 Żyrardów ul. Stanisława Moniuszki 15 Telefon/Fax: 46 855-45-14 / 46 855-33-40 e-mail: mlodek@vp.pl

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Jaromir Dylewski Telefon 22 3500140 e-mail: jaromir.dylewski@inbase.pl

Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych. Placówka co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Placówka nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. Placówka nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Placówki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych dla umów zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą
Klauzula informacyjna dla pracowników
Klauzula informacyjna dla rodziców wychowanków


Polityka prywatności. Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty np. Twój adres IP, nazwa przeglądarki czy typ systemu operacyjnego.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany naszej polityki prywatności Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie, bez informowania o tym użytkowników.

Wykaz ewidencji i rejestrów:

1.Sprawy uczniowskie:
- ewidencja wychowanków
- rejestr wypadków wychowanków
- dzienniki zajęć

2.Sprawy pracownicze:
- ewidencja osobowa
- ewidencja umów-zleceń
- rejestr wypadków
- ewidencja zwolnień lekarskich
- rejestr wydanych zaświadczeń o akceptacji na stopień awansu nauczyciela.

3. Sprawy administracyjne:
- ewidencja pieczęci i pieczątek
- ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej
- książka kontroli zakładu
- ewidencja umów
- księga inwentarzowa
- księga druków ścisłego zarachowania.

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie.

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Przywara, admin@mlodekpl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46 855-33-40 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Informacje uzupełniające
Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie
96-300 Żyrardów
ul. Stanisława Moniuszki 15
Telefon/Fax: 46 855-33-40 / 855-45-14
e-mail: mlodek@vp.pl

Skróty klawiszowe:
Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym: http://slabowidzacy.bip.mlodek.pl spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

TAB - przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
ESC - anulowanie podpowiedzi

Windows
Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra

Linux
Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra

macOS
Safari: Ctrl + litera/cyfra
Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Dostępność architektoniczna
Placówka posiada jeden podjazd do wejścia głównego placówki przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: placówka nie posiada tłumacza języka migowego.


WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Organy placówki:

Dyrektor, Kierownicy

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

Samorząd Wychowanków

Mienie Młodzieżowego Domu Kultury

Budynek placówki: 785,2 m2

Plac: 3150 m2

Tereny zielone: 2100 m2

Oświadczenie majątkowe Dyrektora